ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΛΕΥΚΩΝΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ, ΛΕΥΚΩΝΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ, 82100

ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


ΛΕΥΚΩΝΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ, ΛΕΥΚΩΝΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ


Νομική Μορφή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 801740063
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162470759000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2022
Κατάσταση ΕΝΕΡΓΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
TRIREME DEVELOPMENT S.A.

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της εταιρείας αποτελούν: 1. Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των Δήμων Χίου, Οινουσσών και Ηρωικής Νήσου Ψαρών και άλλων ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Ενώσεών τους, για την υλοποίηση των αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων τους και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, με στόχο την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής τους, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των συνδέσμων δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, προκειμένου να καταστεί εφικτή η βιώσιμη ανάπτυξη και να προωθηθεί η ευημερία και η ποιότητα ζωής των πολιτών. 2. Η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών κρίσεων που έχουν προκληθεί ιδίως εξαιτίας ακραίων υγειονομικών καταστάσεων, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας, καθώς και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και πολιτικών άρσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε δημοτικό, διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. 3. Η εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της διαχείρισης αναπτυξιακών, επενδυτικών και ειδικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. 4. Η ωρίμανση και υλοποίηση έργων υποδομής. Περιλαμβάνει όλα τα στάδια προπαρασκευής και υλοποίησης ενός έργου. Οριζόμενη ως η περίοδος της προπαρασκευής και υλοποίησης του έργου, που καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, της σύνταξης μελετών, της λήψης απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, της εξασφάλισης πόρων, της υποβολής της πρότασης προς το φορέα χρηματοδότησης, της διακήρυξης της δημοπρασίας, της συμβασιοποίησης του έργου, της επίβλεψης της υλοποίησης και της οριστικής παραλαβής. 5. Η χάραξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών με στόχο την ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, όπως και η ανάληψη δράσεων για την αναστροφή των συνεπειών στο ανθρωπογενές, το φυσικό και το οικονομικό περιβάλλον από τελεσθείσες φυσικές καταστροφές και η πρόληψη για τυχόν επιγενόμενες. 6. Η χάραξη και η εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και υποδομών πολιτικής προστασίας και οδικής ασφάλειας, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο της επίλυσης υφιστάμενων προβλημάτων. 7. Η αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων, περιοχών και εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας. 8. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. 9. Συμμετοχή της εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. 10. Αξιοποίηση ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Συμμετοχή σε ενεργειακές κοινότητες και παραγωγή και διάθεση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 11. Η αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων, περιοχών και εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας. Μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, σχεδιασμός και εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης, τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, προσέλκυση επενδύσεων και βελτίωση των υποδομών καθώς και ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, όπως η τεχνική υποστήριξη για την αδειοδότηση και κατασκευή δικτύου καταδυτικών πάρκων και υδατοδρομίων. 12. Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως η ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνακόλουθα η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας. 13. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης και κοινωνικών δράσεων, καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς. 14. Η τεχνική, επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση της δημοτικής ή δημόσιας περιουσίας και η εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων και ειδικότερα η ωρίμανση των επενδυτικών φακέλων, από τεχνικής και χρηματοοικονομικής πλευράς, η ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης, η διαγωνιστική διαδικασία και η προσέλκυση επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων. 15. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων, με στόχο την μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας, καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας για την αποτελεσματική διοίκηση μονάδων διαχείρισης μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τους αρμόδιους φορείς. 16. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας, και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής. 17. Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης. 18. Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της εξαρχής, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας. 19. Η σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών ή άλλων ανάλογων ή συναφών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου. 20. Η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018). 21. Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά. 22. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων. 23. Η χάραξη και η εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας με στόχο τον σχεδιασμό και τεκμηρίωση μιας Ενοποιημένης Τράπεζας Γνώσης και Πληροφόρησης για εφαρμογή πολιτικών και ενίσχυση καλών πρακτικών για την προαγωγή και πρόληψη της υγείας και της δημόσιας υγείας με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής. 24. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη ανέργων, ατόμων με ειδικές ανάγκες ή ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ο σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. 25. Η συμμετοχή ως δυνητικής δικαιούχου σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του υπουργείου Εσωτερικών. Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της, η εταιρεία, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και της γνώσης των συμβαλλομένων μελών, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς.


Δραστηριότητες Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΥΚΩΝΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ
  Δήμος:
ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΙΟΣ
  T.K:
  Κινητό:
  Email:
Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση